วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่าง โครงการค่ายวิชาการ


โครงการ                                                ค่ายวิชาการ

งาน                                                        งานวิชาการ
แผนงาน                                 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองกลยุทธ์                                       ข้อ 2  (2.2)  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ                                         นางศิริทัย  ธโนปจัย
ลักษณะโครงการ                                 โครงการใหม่
ระยะเวลาดำเนินการ                         ตลอดปีการศึกษา 

1.  หลักการและเหตุผล
                การจัดการศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  มีกิจกรรมที่กำหนดให้โรงเรียนต้องดำเนินการคือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการจัดค่ายวิชาการ เป็นกิจกรรมหนึ่งในหลายกิจกรรมของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยวิธีการที่หลากหลาย  การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ในการแสดงออก และแสดงศักยภาพของตนเองผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งการจัดกิจกรรมและบรรยากาศที่จัดขึ้นเน้นทั้งความรู้ ความบันเทิง และความสัมพันธ์อันดีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ ดังนั้นโรงเรียนจึงมีการจัดกิจกรรมทำโครงการค่ายวิชาการขึ้น เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพมากที่สุด

2.  วัตถุประสงค์
                2.1  ผลผลิต  (Outputs)
1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี วิชาการ
                                2. เพื่อให้ครูได้แสดงนิทรรศการผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
                                3. เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงกิจกรรมของโรงเรียน
                2.2  ผลลัพธ์  (Outcomes)
                                1.   นักเรียนทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการด้วยความสนใจ
                                2.  ครูทุกคนได้แสดงนิทรรศการผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
                                3.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 85


3.  เป้าหมาย
                3.1  ด้านปริมาณ
                                1.   นักเรียนทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการด้วยความสนใจ
                                2.  ครูทุกคนได้แสดงนิทรรศการผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
                                3.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 85
                3.2  ด้านคุณภาพ
1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี วิชาการ
                                2. เพื่อให้ครูได้แสดงนิทรรศการผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
                                3. เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงกิจกรรมของโรงเรียน
4. งบประมาณที่ใช้
                เงินงบประมาณ  xxxxx  บาท

5. กิจกรรม  ระยะเวลา  สถานที่


ที่

กิจกรรม

 

เป้าหมาย

งบประมาณ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ขั้นเตรียม 

1
เสนอโครงการ 

2
อนุมัติโครงการ 

3.
แต่งตั้งคณะทำงาน 

4.
ประชุมวางแผน 

5.
จัดตรียมเอกสาร

ขั้นดำเนินการ
1.
ติดต่อศูนย์วิทยาศาสตร์
2.
กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงาน
3.
กิจกรรมประกวดการแสดง
4.
กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ
5.
กิจกรรมประกวดร้องเพลง
6.
กิจกรรม Science Show

ขั้นสรุป นิเทศติดตาม ประเมินผล

 

6.  การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1.  ผลผลิต  (Outputs)
1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี วิชาการ
    2. เพื่อให้ครูได้แสดงนิทรรศการผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
    3. เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงกิจกรรมของโรงเรียน
 2. ผลลัพธ์  (Outcomes)
   1. นักเรียนทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการด้วยความสนใจ
  2. ครูทุกคนได้แสดงนิทรรศการผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
  3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 85

การสอบถาม
- การทดสอบ
- การสังเกต
- การประเมิน
แบบสอบถาม
แบบทดสอบ
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน


7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                                1.   นักเรียนทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการด้วยความสนใจ
                                2.  ครูทุกคนได้แสดงนิทรรศการผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
                                3.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 85

  ลงชื่อ ................................................. ผู้เสนอโครงการ
                                                       (นางศิริทัย   ธโนปจัย)
                   

ลงชื่อ  ............................................   ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                   (xxxxxxxxxxxxxx)
                            
               
                                                ลงชื่อ........................................... ผู้อนุมัติโครงการ
                                                     (xxxxxxxxxxxxx)
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนxxxxxxx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น